Top

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Weger Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş. (“Weger'' veya  “ Şirket ”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Weger, siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres     : Hatip Mah. Sarı Salkım Sk. No: 8/1 Çorlu/TEKİRDAĞ

Telefon  : +90 282 650 10 45 - 10 55    

E-posta  : kvkk@weger.com.tr

2.  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad,  Soyadı, T.C. Kimlik No, Doğum Yeri ve Tarihi, Cinsiyet, Uyruğu, Medeni durumu, Nüfus Cüzdanı Seri/Sıra No

İletişim Verisi

Telefon numarası, Adres bilgisi, E-Posta Bilgisi, Yakınının Adresi, Yakınının Telefon Numarası

Yakına Ait Veriler

Anne ve Baba Adı,   Anne ve Baba Mesleği, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Bilgisi, Yakını Adı Soyadı Bilgisi , Çocuk Sayısı, Yakınının Adresi,Yakınının Telefon Numarası  

Eğitim Verisi

Öğrenim Durumu, Mezun Olunan Okul ve Bölüm bilgisi,Yabancı Dil Bilgisi, Katılınan Eğitim ve Kurslar, Bilgisayar  Programları Kullanma Yetisi, Kullanılabilen Teknik Cihazlar Bilgisi, Staj Bilgisi

İş Deneyimi Verisi

İş Tecrübeleriniz (İşyeri Unvanı-Telefon Numarası- çalışma tarihleriniz-göreviniz-aldığınız ücretin),  Talep Ettiğiniz Ücret, Referans Bilgisi,  Sürücü Belgesi Bilgisi, SRC Belgesi

Görsel Veri

Fotoğraf

Sağlık Verisi

Sağlık Sorunu Olup Olmadığı Bilgisi

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Verisi

Adli Sicil Kaydı

Sendika Üyeliği Verisi

Sendika Üyeliği Bilgisi

Askerlik Verisi

Askerlik Durum Bilgisi

Referans Verisi

Referans Kimlik, İş Yeri, Mesleği ve Telefonu Bilgisi

Zararlı Alışkanlıklar Verisi

Sigara Kullanım Bilgisi3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Weger tarafından iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacı doğrultusunda aşağıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere (“Amaçlar”) işlenebilecektir:
 • Şirket’imize yönelttiğiniz başvuruların ve işe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,
 • İş başvurusu ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişimin sağlanması,
 • İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,
 • Referans Kontrollerinin Sağlanması,
 • Şirket'imiz İnsan Kaynakları ve Muhasebe politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,


4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla  işlenmekte ve 3. kişilere aktarılmamaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, mülakat esnasında fiziki ortamda iş başvuru formu doldurmak suretiyle fiziki olarak, internet ve e-posta aracılığıyla elektronik mecralardan toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

6. VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

Fiziki ortamda iş başvuru formu doldurmak suretiyle alınan çalışan adayı bilgileri üçüncü kişilerin göremeyeceği şekilde dosyalanmakta ve kilitli dolapta, internet ve e-posta yoluyla elektronik ortamda alınan aday bilgileri ise, şirketimizin Kişisel Veri Koruma Politika'sında belirtilen idari ve teknik tedbirler doğrultusunda korunmakta ve saklanmaktadır. Fiziksel ve elektronik ortamda muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Weger çalışanının erişimi bulunmaktadır. İş başvuru formuna erişim yetkisi bulunan tüm personel; gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİn saklanma süreleri

Kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik ortamlarda  toplanmakta, işbu Aydınlatma Metni'nin 3 Nolu Maddesi'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda, AÇIK RIZA'nızın bulunması halinde 1 (Bir) yıllık süre boyunca fiziki ve elektronik ortamda muhafaza edilmektedir.

8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan, İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@weger.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.